Appium urllib2.URLError: <urlopen … - 51ste.com
登录|注册

Appium urllib2.URLError: <urlopen error [Errno 10061] >问题解决?

楼主 caicai发布于:2018/03/30

urllib2.URLError: <urlopen error [Errno 10061] >

Appium运行中报错如上,有两种可能:
1)发现是由于自己手机上连接了代理,去掉代理,以上报错消失
2)没有启动Appium,启动后,以上问题即可消失

——该提问暂时没有回复!——

回复